„RODO”

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), wypełniając obowiązek informacyjny „Zakład Budowlany Antczak” Spółka Jawna informuje, że:

1. Administrator danych:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „Zakład Budowlany Antczak” Spółka Jawna, 66-530 Drezdenko, ul. Pierwszej Brygady 19, (dalej: Administrator).

2. Skąd mamy Państwa dane osobowe:
Pani/Pana dane osobowe uzyskaliśmy przy zawieraniu umowy.

3. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
a) art.6 ust.1 b RODO w celu: – zawarcia i wykonania łączącej nas umowy – rozpatrywania reklamacji
b) art.6 ust.1 c RODO w celu wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych takich jak: – wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych – przepisy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz finansowanie terroryzmu – rozpatrywanie reklamacji
c) art.6 ust.1 f RODO w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, którym jest: – marketing bezpośredni – w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami, windykacji należności, prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych – organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których będzie Pan/Pani mógł wziąć udział – prowadzenie analiz statystycznych, zestawień – weryfikacja wiarygodności płatniczej – w celach zapewnienia bezpieczeństwa z zakresu IT

4. Okres przechowywania danych
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w w/w ustawie oraz przez czas, w którym inne przepisy prawa nakazują nam przechowywanie takich danych.

5. Odbiorcy danych:
a) upoważnieni pracownicy Administratora
b) podwykonawcy wspierający naszą firmę np. przy wykonywaniu usług w procesie obsługi klienta, dostaw towarów
c) podmioty świadczące nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, prawne, informatyczne, podatkowe i rachunkowe
d) podmioty świadczące działalność pocztową i kurierską
e) biura informacji gospodarczej
f) pracownicy organów i urzędów państwowych upoważnionych do sprawowania kontroli lub nadzoru nad działalnością Administratora

6. Prawo dostępu do danych osobowych:
Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do dotyczących Pana/Pani danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

7. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do kontroli procesu przetwarzania danych osobowych.

8. Wymóg podawania danych: Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem koniecznym do tego, aby można było zawrzeć i wykonać umowę. Odmowa podania danych uniemożliwia zawarcie z Panem/Panią umowy.